U Poslovne knjige WinX smo uveli novu opciju za slanje e-računa. Opcija je potpuno integrirana u sustav te ima sljedeće osnovne karakteristike:

- formiranje XML računa u formatu UBL 2.1, koje je de-facto standard u EU i Hrvatskoj,

- gotovo sve opcije koje nudi program za unos i ispis računa, a koje su i predviđene po standardu UBL eRačuna, su implementirane u e-račun,

- Jednostavno i automatizirano korištenje – u programu za ispis računa uključi se  opcija za slanje e-Računa; prije slanja računa, isti se prikaže na ekranu radi dodatne verifikacije; ako je račun korektno poslan, dobit će poseban status, vidljiv na F2 listama; program onemogućuje ponovno slanje računa sa tim statusom,

- uz XML format računa u sustav za slanje eRačuna se automatski šalje račun u PDF formatu (zbog potrebe vizualizacije sadržaja). Ukoliko je potrebno poslati neki prilog uz eRačun (npr. troškovnik, skica... – PDF, Word ili Excel dokumenti, Autocad nacrti,...)  moguće ga je priložiti prilikom slanja istog,

- svi eRačuni su potpisani i koriste FINA certifikate,

- eRačuni se spremaju u predviđenu datoteku te se mogu arhivirati standardnim postupkom; alternativna mogućnost je da se arhiva radi preko posrednika, ili jedna i druga arhiva istovremeno,

- za potrebe javne nabave eRačun treba poslati preko servisa FINA-e

- za slanje računa za potrebe javne uprave je obavezno od 1.7.19.; između firmi (B2B korisnike), ostaje po starom (putem pošte), međutim moguće je (i poželjno) slanje e-Računa direktno tom kupcu putem e-maila, ili pomoću posrednika (npr. FINA, Moj-eRacun...);

- važno je napomenuti – trošak slanja jednog e-računa je oko 2 Kn (ako se šalje preko nekog posrednika); e-Račun ima snagu preporučene pošiljke, što je neusporedivo jeftinije od slanja preko pošte preporučenom pošiljkom,,

- svaka firma može imati i više od jednog posrednika; postoji tabla sa spiskom posrednika (svaki korisnik ima svoje posrednike) i e-mail adresa koje se koriste za slanje eRačuna korištenjem Poslovnih knjiga WinX                 

- neke od specifičnih opcija koje su podržane: dva popusta na iznos stavke, sve napomene (zaglavlje, podnožje, uz svaku stavku, referentni dokument),

Na POS kasi je sada moguće da se na istom računu unose stavke sa PPO zajedno sa ostalim artiklima koji imaju normalni porez 25%. Program za formiranje PPO obrasca prijavljuje samo one stavke koje imaju porez za PPO (npr. šifru poreza 10). Važno je da se cijeli račun u zaglavlju označi da ima stavke sa PPO.