Na POS kasi je sada moguće da se na istom računu unose stavke sa PPO zajedno sa ostalim artiklima koji imaju normalni porez 25%. Program za formiranje PPO obrasca prijavljuje samo one stavke koje imaju porez za PPO (npr. šifru poreza 10). Važno je da se cijeli račun u zaglavlju označi da ima stavke sa PPO.

Isto vrijedi za veleprodajne račune u modulu Prodaje.

Prema tome, nije više potrebno da se PPO fakturira na posebnom računu.