Od 1.1.2019. stupile su na snagu izmjene u obračunu i evidenciji PDV-a. Na prodaju betonskog čelika ili željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) primjenjuje se prijenos porezne obveze (PPO). U veleprodaji se to standardno može odraditi kroz račun veleprodaje. Na POS-kasi do sada nismo imali potrebe za PPO.

Sad i POS-kasa ima opciju prodaje sa prijenosom porezne obveze, na nivou računa (kao u veleprodaji) tj. sva roba u računu ide na prijenos porezne obveze (na istom računu ne mogu biti i ostali artikli). Uvjet za PPO – to mora biti kupac koji ima uvjete za PPO (OIB, želi račun na firmu) , kupuje artikle koji imaju posebnu oznaku da se mogu prodavati sa PPO.

Da bi se smanjile greške, i da se onemogući (koliko se to može) da se na PPO prodaju artikli koji za to nemaju uvjete, program ima različite zaštite.

Naša je preporuka da se Knjiga IRA puni sa programom za mjesečno formiranje Knjige IRA, kao i da se koriste Zbirne temeljnice za POS-blagajnu. Program u Knjigu IRA prenese sve račune sa PPO zasebno i pojedinačno, a sve ostale račune zbirno po šiframa poreza. Evidencija PPO se puni iz Knjige IRA, tromjesečno, i naravno, u skladu je sa propisanim i predanim Obrascem PDV. Na ovaj način se poslovanje maloprodaje u djelu knjigovodstvenih evidencija bitno smanjuje, a istovremeno je to najbolja kontrola da je sve uzeto u obzir kod predaje obrazaca.

POS-blagajna za rad sa PPO je dorađena u novim programima Poslovne knjige WinX.

Za Poslovne knjige Win8 predlažemo da se koristi drugi način. Prema tome bi račun bio izdan u veleprodaji, sa PPO-om. Na POS-kasi bi se evidentirala samo uplata koja bi se i fiskalizirala. U tom slučaju treba na računu/uplatnici na POS-kasi unijeti referentni broj računa iz Veleprodaje, sa kratkim opisom. Valjanost ovog načina rada treba svaki korisnik procijeniti sam.